Stanovy spolku
Jihočeský mineralogický klub z.s.1. Úvodní ustanovení

Název zapsaného spolku (dále pouze „Spolek“) je Jihočeský mineralogický klub z.s. Adresa Spolku je Jiráskovo nábřeží 1540/22, 370 04 České Budějovice.

2. Činnost Spolku

Spolek si klade za cíl aktivně poznávat a chránit naší neživou přírodu, podporovat činnost svých členů v oblasti mineralogie, geologie, petrografie a montanistiky, umožňovat členům výměnu informací, provádět dokumentovaný sběr minerálů a hornin, spolupracovat s regionálními muzei a publikovat výsledky práce.

Náplň práce Spolku tvoří pořádání pravidelných měsíčních schůzek členů, pořádání společných mineralogicko-geologických výprav a exkurzí, přispívání do sbírkových fondů regionálních muzeí, spolupráce s regionálními muzei a organizacemi s podobnou náplní činnosti v České republice i v zahraničí, publikování výsledků práce svých členů a zajišťování finančních, materiálních a lidských zdrojů pro svoji činnost.

Spolek se řídí plánem činnosti na kalendářní rok sestaveným na základě podnětů členů Spolku a dále pak platným organizačním řádem.

3. Orgány Spolku

Nejvyšším orgánem Spolku je valná hromada. Valnou hromadu svolává předseda Spolku nebo dozorčí komise.

Výkonnými orgány Spolku jsou předseda, místopředseda a hospodář.

Statutárním orgánem Spolku je předseda. Ten je také oprávněn jednat jménem Spolku. Předseda řídí činnost na základě schváleného plánu činnosti, navrhuje změny stanov na základě podnětů členů Spolku a dává hlasovat o podstatných otázkách činnosti Spolku. Hlasování valné hromady je základním nástrojem rozhodování o všech podstatných záležitostech týkajících se Spolku včetně změny stanov Spolku.

Funkce předsedy je vykonávána členy Spolku starších 18 let. Předsedu Spolku volí valní hromada. Funkční období předsedy Spolku je na dobu neurčitou. Podnět na novou volbu předsedy může podat jakýkoliv člen Spolku a to kdykoliv během roku. Novou volbu pak schvaluje valná hromada Spolku.

Místopředseda zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti. Místopředsedou Spolku se automaticky stává člen Spolku, který po minulé funkční období vykonával funkci předsedy Spolku. Návrh na volbu nového místopředsedy může podat jakýkoliv člen Spolku. Novou volbu schvaluje valná hromada Spolku.

Hospodář Spolku musí být starší 18 let a je volen valnou hromadou na dobu neurčitou. Vede účetní evidenci a je odpovědný za správu majetku. Hospodář je povinen uveřejňovat pravidelně výsledky hospodaření Spolku, minimálně však jednou do roka.

Kontrolním orgánem Spolku je dozorčí komise. Dozorčí komise má právo kontrolovat rozpočet Spolku a činnost Spolku. Dozorčí komise může nařídit předsedovi Spolku kroky k nápravě v případě sporných situací a má právo odvolat předsedu Spolku. Dozorčí komisi tvoří dva členové Spolku starší 18 let volení valnou hromadou na období jednoho roku.

4. Člen Spolku, členství

Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba starší 15ti let, která se ztotožňuje s programovou náplní a cíli Spolku.

Členství ve Spolku schvaluje vlaná hromada Spolku. Členství může být ukončeno na základě písemného oznámení člena, nebo v případě hrubého porušení vnitřních stanov či společenských norem na základě hlasování vlané hromady Spolku, nebo na základě dlouhodobé nulové aktivity člena ve Spolku na základě hlasování valné hromady Spolku, nebo úmrtím, zánikem Spolku a podobně.

5. Práva a povinnosti členů Spolku

Člen Spolku má právo podílet se na činnosti Spolku a účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a volit do orgánů Spolku. Dále má právo být volen do orgánů Spolku, dosáhne-li věku 18 let a obracet se na orgány Spolku s podněty a stížnostmi a žádat o vysvětlení. Člen Spolku má povinnost dodržovat stanovy Spolku.

6. Dárce (sponzor) Spolku

Sponzorem Spolku je každý, kdo přispěje Spolku finančním nebo věcným darem. Sponzor Spolku má právo určit účel, na který má být jeho dar použit. Tento účel musí být v souladu s bodem 2. „Činnost Spolku“ těchto stanov. Sponzor Spolku má právo znát přesný účel, na který byl jeho dar použit (pokud je tento účel možné zjistit v případě finančních prostředků).

7. Hospodaření Spolku

Spolek financuje svoji činnost z příspěvků svých členů a z darů a příspěvků fyzických a právnických osob. Dalším zdrojem příjmů jsou státní a soukromé nadační programy a granty.

V případě ukončení činnosti Spolku rozhodne valná hromada Spolku o rozdělení majetku Spolku. Majetek Spolku může být v případě souhlasu příjemců převeden na jinou organizaci se stejným zaměřením činnosti nebo na původního dárce v případě movitých a nemovitých věcí. Rozdělení majetku schvaluje valná hromada Spolku.

8. Zánik Spolku

Spolek může zaniknout sloučením s jiným spolkem s podobnou náplní činnosti, nebo dobrovolným rozpuštěním. O sloučení nebo dobrovolném rozpuštění rozhoduje valná hromada Spolku. V případě zániku Spolku bude provedeno majetkové vypořádání.

9. Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou Spolku dne 6. 1. 2014.